Skenaarioiden analysointikehikko

Ellan oppipaja; terveystieto ja oppilaanohjaus
Jonin työjakso
Jaakon oppipaja; terveystieto ja yhteiskuntaoppi
skenaario1
skenaario1
1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
Ammatinvalintaan tähtäävä, usko omiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen selkiytyy
Asiallisen käytöksen merkityksen ymmärtäminen, vastuun ottaminen omasta itsestä2. Tuettu oppimismenetelmä?
Pohtiva, oivaltava
3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
d) tila
a) terveystiedon oppikirja; avo-testi; oma eletty elämä
b) muisti, omat kokemukset
c) huoneentaulu
d) tietokone, kamera
d) vapaa
a) havainnointi, ohjeet, esimerkki3. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
Oppilas ottaa käyttöön olemassa olevat tietonsa ja kokemuksensa, analysoi niitä ohjatusti suunnitellakseen tulevaisuutta ja nähdäkseen omat mahdollisuutensa ja voimavaransa.
Oppilas on aidossa työympäristössä, jossa hänen käytöksensä vaikuttaa koko organisaation toimintaan. Passiivinen tai asiaton käytös vaikuttaa koko yrityksen toimintaan ja mahdollisuuksiin, ei vain oppilaan omaan elämään. Tämän oivaltaminen auttaa näkemään laajemmin tekojen ja valintojen merkityksen.4. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
Huoneentaulun täydentäminen, tavoitteiden ajoittaminen aikajanalle
5. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
Oppilas, Zest-vieras, vanhemmat, opettajat
6. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
Oppilas tekee oman kehityskertomuksensa, Zest-vieras kertoo omista kokemuksistaan, vanhemmat tukevat oppilasta tämän omista lähtökohdista.
Oppilas osallistuu työpaikalla tilausprosessiin. Koulussa hän harjoittelee käyttäytymistä erilaisissa juhlatilaisuuksissa.7. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
- motivaation synnyttäminen ja ylläpito: oman tulevaisuuden suunnittelu ja siihen vaikuttaminen
- oppijan havainnoinnin ohjaaminen: pitkäkestoinen prosessointi
- motivaation synnyttäminen ja ylläpito: hyvä käytös on paras käyntikortti, voi saada työpaikan kesäksi..