Skenaarioiden analysointikehikko

Ajattelutaidot
ongelmanratkaisutaidot, soveltaminen, tiedonhankinta, suunnittelu, päättely, tavoitteiden asettaminen, oman toiminnan ohjaaminen, kausaalisuuden ymmärtäminen, päätöksenteko, tietoinen sopeutuminen


"Jesse"
"Janina"
"Nea"
"Lasseleena"
1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
Pienluokkalainen kuntoutetaan 3. luokalle 1.-2. luokan aikana.

Oppimis- ja sosiaaliset taidot.
Sosialisen ympäristön laajentaminen ja kestävien ystävyyssuhteiden luominen.

Yhteistoiminnalliset työtavat ja koulupäivän jälkeinen kerhotoiminta luovat turvallisen harjoitteluympäristön sosialisten taitojen kehittämiselle.
Taitava oppilas saa ylimääräisen energiansa hyötykäyttöön.

Kylämäinen yhteisö luo mahdollisuuden toimintaan luokkien välillä. Vaikka opetus onkin vuosiluokkiin sidottua, eivät seinät ole esteenä eri- ikäisten lasten yhteiselle oppimiselle.
Emme lokerikoi :)
2. Tuettu oppimismenetelmä?
Yhteistoiminnalliset työtavat
Yksilöllinen tuki ja turva(pienluokka)
Toiminnalliset työtavat
Tutkiva oppiminen
Pelit ja leikit
Draamapedagogiset työtavat
Vertaisopettaminen
Yhteistoiminnalliset työtavat Toiminnalliset työtavat
Tutkiva oppiminen
Pelit ja leikit
Draamapedagogiset työtavat
Vertaisopettaminen
Kerhotoiminta
Koulukylän toripäivät (opiskelua vuosiluokkiin sitoutumattomissa ryhmissä)
Toimiminen "isona":
kummina, välituntileikittäjänä, apuopettajana, järjestäjänä, pelikaverina...

3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
e) tila
a) Opettajat ja muu henkilökunta, oppimateriaalit, oppimisalustat, nettiympäristö, kirjasto...

b) Oppimateriaalit: kirjat, tietokoneet, digi- ja dokumenttikamerat, nuket, pelit, havainnointivälineet (multilink-palikat, fyket, soittimet, liikuntavälineet, välituntivälineet...)

c) Oppimisalustat, oppimispäiväkirjat, ajattelukartat, saduttaminen (matikkasadut ja kertomukset), draamapedagogiset työtavat, vertaisopettaminen (heikko neuvoo heikompaaÜ)

d) Tietokoneet (4/luokkatila)
Dokumenttikamerat
Videotykit
Tulostin
Äänentoisto

e) Koulutila: pelitori, toripajat, kirjasto, lukunurkat, välituntipiha, lähimaasto...
a) Opettajat ja muu henkilökunta, oppimateriaalit, oppimisalustat, nettiympäristö, kirjasto...

b) Oppimateriaalit: kirjat, tietokoneet, digi- ja dokumenttikamerat, nuket, pelit, havainnointivälineet (multilink-palikat, fyket, soittimet, liikuntavälineet, välituntivälineet...)

c) Oppimisalustat, oppimispäiväkirjat, ajattelukartat, saduttaminen (matikkasadut ja kertomukset), draamapedagogiset työtavat, vertaisopettaminen (heikko neuvoo heikompaaÜ)

d) Tietokoneet (4/luokkatila)
Dokumenttikamerat
Videotykit
Tulostin
Äänentoisto

e) Koulutila: pelitori, toripajat, kirjasto, lukunurkat, välituntipiha, lähimaasto...
Avoin sosiaalinen oppimisympäristö

4. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
Oppimisympäristö tukee lapsen luonnollista ilmiöperäistä oppimista.
Kyläyhteisö luo yhteisöllisen kontekstin sosialiselle oppimiselle.


5. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
Kuvapäiväkirja
Mielipidekyselyt

Testit:
Oppiaineiden kokeet, tuotokset
Erityisopettajan testit: esim. ALLU
Psykologien testit
Sosiogrammi.
Lapsi kertoo viihtyvänsä hyvin ja hymyilee koulussa.
Vähemmän poissaoloja ja mielialalääkkeitä. --> henkilökunnalla


6. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
Opettajat, avustajat, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja muut oppilaat perheineen.
Opettajat, avustajat ja muut kerhojen vetäjät. Koulun pikkuväki toistensa sosialisena verkostona.


7. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
Oppilaan kohtaamat tuet ja toimijat:
' opettajan opetus
' avustajan tuki
' erityisopettajan tunnit
' läksykerhot ja -parkit
' kerhot
' psykologin ja kuraattorin vastaanotot
' aamu- ja iltapäiväkerho

Tiedonkulku: Viikottaiset Koulukylän väen palaverit (moniammatillinen yhteistyö)
' oppilaan edistyminen
' oppilaan onnistuneiksi koetut käytänteet

Tiedotus koteihin
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Oppilaan kohtaamat tuet ja toimijat:
' henkilökunnan kannustus ja ohjaus sosialisuuteen

' kerhot: "Kokemukset ja toiminta ystävyyden polttoaineena"

' Ajattelutapa: "Kaveria ei jätetä"


8. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki

Toteutetaan


...