Skenaarioiden analysointikehikko Second Study-hanke (hanke 5) smily.gif

skenaario1
Kallen maantiede
skenaario2
integraalilaskenta
skenaario3
ilmastonmuutos
skenaario4
sosiaalipsykologia
skenaario5
ammatillinen
1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
- tiedonhakutaitojen kehittyminen
- ymmärtäminen
- soveltaminen
- analysointi
- tiedonrakentelu
- ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen
- ymmärtäminen
- soveltaminen
- analysointi
- kertaus
- mekaanisen harjoitteluajan lisääntymisen tuoma osaaminen
- tiedonhakutaitojen kehittyminen
- ymmärtäminen
- soveltaminen
- analysointi
- tiedonrakentelu
- uuteen ympäristöön tutustuminen
- opiskelu avattaren hahmossa
- analysointi
- tiedonrakentelu

2. Tuettu oppimismenetelmä?
- tutkiva oppiminen
- yksilöllinen tiedonrakentelu
- ongelmalähtöinen oppiminen
- yhteisöllinen ja yksilöllinen tiedonrakentelu
- yhteisöllinen ja yksilöllinen tiedonrakentelu
- yhteisöllinen ja yksilöllinen tiedonrakentelu

3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
e) tila
a) omat havainnot, oppikirja, Google Earth, oppituntien tiedot, paikkakunnan esitteet, geologian keskustelupalsta ja muut nettimateriaalit
b) Skype, Moodle, Google Earth, blogi
c) mind42.com, Moodle, blogi
d) tietokone, web-kamera, GPS -kamerapuhelin
e) - oppimiseen virtuaaliympäristö
- fyysisesti leiripaikakunta
a) opettajan opetus luokassa ja netissä, nettimateriaalit
b) wiki, blogi, YouTube, VoiceThread
c) blogi, wiki
d) tietokone, (kuulokemikrofoni)
e) - virtuaalisena luokkahuoneena Ning-ympäristö
- fyysisesti luokka, koti, muut tila
a) netti, online luento, oppimispeli
b) chat, Skype, wiki, oppimispeli
c) CmapTools, mind42.com
d) tietokone kotona ja koulussa, kuukokemikrofoni, webbikamera
e) - oppimiseen virtuaaliympäristö
- fyysisesti koti, luokka tai jokin muu tila
a) opettajan ohjeistus, Second Life -ympäristön avattaret, aiemmat tiedot eri kulttuureista, uskonnoista jne.
b) Second Life, Moodle, blogi
c) Moodle, blogi, omat havainnot, päätelmät ja yhteenvedot, pienryhmän ja ryhmän havainnot, vertailut ja päätelmät
d) tietokone (näytönohjaimen oltava kyllin hyvä Second Lifen toimimiseen), kuulokemikrofoni
e) - Second Life -ympäristö yksilöosuutta sekä pienryhmä- ja ryhmäpohdintoja varten
- Moodle ja blogi kirjallisia tuotoksia varten

4. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
- oppimisen monipuolistuminen eri työkaluja käyttäen
- mielenkiinnon kasvu aiheeseen omakohtaisella kokemuksella, havainnoinnilla ja dokumentoinnilla
- itsenäisen työskentelyn kehittyminen
- opitun näkyväksi tekeminen
- opetuksen ja oppimisen monipuolistuminen
ja laajentuminen luokkahuoneen ulkopuolelle
- opetukseen käytetyn aineiston monipuolistuminen
- osallistujien aktiivisuuden lisääntyminen
- laskurutiinin harjoitteluun käytetyn ajan lisääntyminen
- yhteisöllisyyden lisääntyminen
- vertaistuen lisääntyminen
- palautteen saannin lisääntyminen
- uudenlainen oppimistapa uudessa ympäristössä
- osallistujien aktiivisuuden lisääntyminen (ujoimmatkin mukaan)
- yhteisöllisyyden lisääntyminen
- opiskelun ja opitun näkyväksi tekeminen
- oppiminen ja opettaminen uudessa ympäristössä
- roolin mahdollinen vaikutus oppimiseen ja opiskeluun
- ryhmätyöskentely virtuaaliympäristössä
- kielten oppiminen ja käyttäminen erimaalaisten avattarien kanssa keskusteltaessa

5. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
- työskentelynaikaista materiaalia ja lopullinen työ tuodaan Moodleen (työtila jätetty avoimeksi)
- blogi käytössä työskentelyn aikana
- opiskelijoiden omat blogit ja oppimisen kirjaaminen sinne
- opettajan ohjaus blogissa
- työskentely dokumentoidaan wikiin
- keskustelujen ja hahmojen kuvaruutukaappausten tallentaminen blogiin ja niistä tehtävät pohdinnat ja päätelmät oppimisympäristöön
- pienryhmän pohdinnat ryhmän blogiin ja siellä käytävät keskustelut

6. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
- opettaja on ohjeistaja, opettaja, tuki, ohjaaja
- opiskelija on havainnoija ja dokumentoija, tiedon tuottaja, oppija, vertaistuki, toisten töiden kommentoija
- opettaja on opettaja, ohjaaja, tuki, materiaalin tuottaja
- opiskelija on oppija, vertaistuki
- opettaja on ohjeistaja, tuki, ohjaaja
- opiskelija on oppija, tiedon tuottaja, vertaistuki
- opettaja on ohjeistaja. tuki, ohjaaja, arvioija ja myös oppija uudessa ympäristössä
- opiskelija on havainnoija, tiedon dokumentoija, pohtija, oppija, ryhmän työskentelyyn osallistuja, kommentoija

7. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
- opettaja ohjeistaa aiheen valinnassa ja antaa tehtävälle vaaditut raamit, opettaa teoriaa, seuraa edistymistä, ohjaa tarvittaessa
- opiskelija seuraa osan tunneista Skypen kautta, sitoutuu itsenäiseen työskentelyyn ohjeistuksen mukaisesti, sitoutuu tiedon hankintaan, tuotoksen tuottamiseen ja toisten töiden kommentointiin
- opettaja kokoaa nettiaineistoja, tekee kuvaruudun nauhoituksia ja äänityksiä, opettaa uuden asian, ohjaa blogissa, tekee malliratkaisuja, varmistaa asian oppimisen
- opiskelija seuraa tuntiopetuksen, tutkii nettimateriaalit, kertaa opetetun tarvittaessa, suorittaa tehtävät, tarkistaa tehtävät malliratkaisujen avulla, kysyy tarvittaessa apua blogissa, kirjaa blogiinsa oppimiskokemuksensa, toimii vertaistukena blogissa
- opettaja ohjeistaa kaikki ryhmät yksiselitteisesti , varmistaa tehtävän ymmärtämisen, seuraa oppimista, ohjaa tarvittaessa
- opiskelija sitoutuu ryhmän työskentelyyn ja antaa siihen oman panoksensa
- opettaja varmistaa, että kaikilla osallistujilla on toimiva avatar Second Life -ympäristössä ja että koneet ja kuulokemikrofonit toimivat
- opettaja ohjeistaa tehtävän suorittamisen, dokumentoinnit ja Second Life-tapaamiset
- opettaja jakaa opiskelijat pienryhmiin, jotka sopivat tapaamisajan ja paikan Second Lifessa yksilötyöskentelyn jälkeen
- opiskelija tutustuu vähintään viiteen avattareen eri puolilla maailmaa ja käyttää samalla vieraita kieliä tehtävän suorittamiseen
- opiskelija dokumentoi keskustelut ohjeistuksen mukaisesti ja osallistuu pienryhmän työskentelyyn ja loppukeskusteluun

8. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
- opettajan ohjeistus tehtävän laajuudesta, vaatimuksista, arviointikriteereistä ja tuesta sekä oppitunneilla annettu tieto tukevat tehtävän suorittamisessa
- opiskelijan mahdollisuus oppituntien seuraamiseen Skypen välityksellä ja kysymysten esittämiseen opettajalle auttavat
- opiskelijan motivaatiota lisää mahdollisuus suorittaa kurssi Espanjan leirille osallistumisesta huolimatta, uudet työkalut, oman havainnoinnin mahdollisuus ja sen mukanaan tuoma tehtävän omakohtaisuus, oman GPS -kamerapuhelimen hyödyntäminen tehtävässä ja tietoisuus siitä, että tehtävä tulee kaikille näkyviin ja toisten kommentoitavaksi
- opettajan nauhoittamat opetustuokiot ja ohjaus blogissa sekä malliratkaisut tavallisen luokkaopetuksen lisäksi lisäävät opettajan antamaa ohjausta ja opastusta
- opiskelijoiden motiavaatiota lisäävät erilainen tapa oppia, vaihtelevat ja erilaiset materiaalit sekä oma blogi oppimispäiväkirjana, joka saa sisältää myös muuta itseä kiinnostavaa aineistoa
- sosiaalisuuden ja vertaistuen lisääntyminen ryhmän jäsenten kesken
- opettajan ohjeistus ja raamitus tehtävälle (tuotoksen laajuus, arvioitu ajankäyttö, arviointikriteerit, toimintatavat, ohjauskäytänteet ajan, paikan ja tavan suhteen)
- motivointi aiheeseen ajankohtaisuuteen perustuen
- ryhmän työnjaosta sopiminen
- yksilökohtaisten tuotosten kokoamistavasta sopiminen
- yhteisestä tuotoksesta ja sen tuottamistavasta sopiminen
- työskentelynaikainen yhteydenpito ryhmän jäsenten ja opettajan kesken (skype, chat)
- haasteena Second Life -ympäristö ja sen tuomat vaatimukset (laitteet, näytönohjain ja ikäraja 18 v) ja ympäristössä toimiminen ja liikkuminen
- opettajan ohjeistukset toiminnasta ja tehtävän suorittamisen eri vaiheista entistä tärkeämpiä
- uusi ympäristö motivoi opiskelijaa ja opettajaa
- täysin uuden tyyppinen tehtävä virtuaalihahmoilla ja virtuaalimaailmassa on haastava
- omat pohdinnat ja päätelmät blogissa myös toisten nähtävinä kannustaa perusteellisempaan työskentelyyn
- uudenlainen ryhmätyöskentely virtuaalimaailmassa lisää motivaatiota ryhmätyöhön
- uusi näkökulma avattaren vaikutuksesta omaan ja toisten työskentelyyn

...