Skenaarioiden analysointikehikkosmily.gif

skenaario1
Leena Luonnonsuojelija
skenaario2
Katri Kasvio
skenaario3
Vaelluskurssi


1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
Evaluointi, kerättyä tietoa voidaan käyttää laajemman merkityksen arvioinnin apuna, paikkatiedon käytännön sovellusten ymmärtämisen kehittyminen
Evaluointi, kerättyä tietoa voidaan käyttää laajemman merkityksen arvioinnin apuna, paikkatiedon käytännön sovellusten ymmärtämisen kehittyminen
Kuten edellisissä skenaarioissa


2. Tuettu oppimismenetelmä?
Learning by doing
Learning by doing
Käytännönläheinen oppiminen
3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
e) tila
a) valmiit ja itsetuotetut aineistot
b) paikkatietoaineistojen tarkastelu ja uusien aineistojen luominen
c) abstraktin tiedon jäsentäminen elävään todellisuuteen
d) internet-yhteydellä varustettu tietokone ja gps-laitteita
e) ei rajoitettu, voidaan tehdä missä tahansa
a) valmiit ja itsetuotetut aineistot
b) paikkatieto- ja ominaisuustietoaineistojen tarkastelu ja uusien aineistojen luominen
a) valmiit tietoaineistot (teoriatieto)
b) paikka- ja ominaisuustietojen tallettaminen kartta-alustaan
d) tietokone, Internet-yhteys
e) Lapin maasto, luokka


3. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
Oppiympäristönä koulu, internet ja oma lähiympäristö
Omaa lähiympäristöä tutkitaan verkon avulla
Oppimisympäristönä koulu, PaikkaOppi-alusta ja oma lähimetsä.
Oppimisympäristönä tutkittava maasto, jota kuvataan monipuolisesti kartta-alustaan


4. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
Kerätyt tiedot tallentuvat paikkatietokantaan ja raportointi suoritetaan työkirjaan, lisäksi tehdyt havainnot tuodaan julkisiksi sanomalehden avulla
Kasvien kuvat, tiedot ja sijainnit tallennetaan kartta-alustaa kaikken nähtäville.
Kerätyn tiedon tallentaminen kartta-alustaan, julkistetaan Internetissä kaikkien nähtäville


5. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
Leena Luonnonsuojelija, lukio, kuntalaiset, opettaja(t), lehden toimittajat, kärpät
Katri Kasvio, opettaja(t)
Oppilaat, opettaja(t)


6. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
Leena Luonnonsuojelija:
- oma kiinnostus saa aikaan sen, että Leena lähtee tarkastelemaan omaa lähiympäristöään ja tuottaa siitä uutta tietoa
- lukio ja opettaja mahdollistaa em. prosessin
- kuntalaiset ja toimittajat soveltavat Leenan tuottamaa tietoa
- kärpät pelastuvat
- Katrin oma kiinnostus aihetta kohtaan on kasvioharrastuksen pohjana.
- Opettaja tutustuttaa uuteen tapaan tallentaan ja jakaa kiinnostavaa tietoa
- oppilaiden oma kiinnostus lähteä mukaan erikoiskurssille
- opettaja ohjaa ja tutustuttaa


7. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
- Leenaa motivoi oman lähiympäristön kehittäminen ja suojelu, uusi oppimisympäristö tuo uuden mahdollisuuden asioiden julkaisuun
- lukiokurssin saaminen
- opiskelija saa kerätä aineiston itseään kiinnostavasta aiheesta
- opettaja ohjaa havainnointia
-
- opettaja on käytettävissä ongelmanratkaisun apuna, muut opiskelijat ovat myös vertaistukena (hajautettu kognitio)
- yhteistoiminnallisuuden tuki toteutuu pääasiassa opettajohtoisesti
- innovatiivisuutta tukee mahdollisuus omatoimiseen tiedon tuottamiseen
- Katria motivoi oma harrastuneisuus ja kiinnostus lähiympäristöön
- tiedon jakaminen muille ja muidenkin kiinnostuksen herättäminen
- opettaja antaa mahdollisuudet uuden palvelun käyttöön ja ohjaa toimintaa alussa