Skenaarioiden analysointikehikko

skenaario1
skenaario2
skenaario3
skenaario4
skenaario5
1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
oman opintosuunnitelman ensimmäinen tarkistaminen TASO 3
oman opintosuunnitelman ja ammatinvalinnan pohtiminen, oppimaan oppiminen
2. Tuettu oppimismenetelmä?
Kuuntelu, katselu, tekeminen, kysely, keskustelu ja soveltaminen, jota ohjaavat
opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja
tutor-opiskelijat
3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
e) tila
a) lukion opinto-opas, opetussuunnitelma, kurssitarjotin, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, tutor-opiskelijat
b)kurssitarjotin, WILMA , (myös kotoa netin kautta) kiertokaavio
c)kurssitarjottimen täyttäminen koko lukioajalle
d)tietokoneet
e)tietokoneluokka, koti
3. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
Lukio-opiskelu
4. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
Opintosuunnitelma
5. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
opiskelija(t),
ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, tutor-opiskelijat
6. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
- opiskelija tarkistaa ja laatii opinto-ohjelman ryhmän ohjaajan johdolla tutor-opiskelijoiden avulla opinto-ohjaajan toimiessa asiantuntijana
7. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
- lukio-opintojen valintaperusteiden palauttaminen mieleen
- aikataulusuunnittelun aloitus
- opiskelutekniikat ja välineet
- palautteet (keskustelu)
- ohjausryhmät, tutor-ryhmät
...