Skenaarioiden analysointikehikko

Skenaario 1
Heureka
Skenaario 2
Heureka
Skenaario 3
Heureka
Skenaario 1
Meriluonto

1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
Tavoitteena on mielenkiinnon herättäminen. Oppilas saa perustietoa ja tuntumaa paikkatiedon keruusta ja hyödyntämisestä sekä liikenteen vaikutuksesta ympäristöön ja ihmiseen.
Tavoitteena on reflektoida Heurekan oppimistehtävää sekä laajentaa ja syventää liikenne- ja ympäristökysymysten käsittelyä ja paikkatiedon sovellusten oppimista.
Tavoitteena on laajentaa oppimista yksittäistapauksesta (Heurekan ympäristö) ja valmiiksi sanellusta oppimisprosessista omaksi projektiksi. Oppilaat ja opettaja suunnittelevat projektin ja tutkimuskohteet yhdessä.


2. Tuettu oppimismenetelmä?
Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen
Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen
Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen


3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
e) tila
a) Liikkeelle!-alusta, tehtävänannot, opas
b) kartta, paikannuslaitteet, työohjeet
c) sanalliset ja visuaaliset vihjeet, narratiivi, päättely keskustelu pienryhmässä, ohjattu keskustelu ryhmässä
d) pienryhmissä mahdollisesti melumittari / kamera / muu laite, mediapajaan palattaessa tietokoneet ja SmartBoard
e) Heurekan mediapaja, lähiympäristö
a) Liikkeelle!-alustalle koottu data
b) Alustan työkalut: datan luokittelu, graafiset esitykset
c) visualisointi, keskustelu
d) tietokoneet
e) koulun atk-luokka tai vastaava
a) Oppilaat keräävät dataa koulun lähiympäristöstä. Myös esim. paikallislehdet, historiikit, kartat, kunnan nettisivut, virkamiehet, poliitikot, asukkaat.
b) Liikkeelle!-alusta, paikannuslaite ja/tai kartta, muut työkalut tarpeen mukaan (kamera, kamerakännykkä, muistivihko, melumittari, nauhuri)
c) Aivoriihi, datan luokittelu ja raportointi, keskustelu
d) tietokoneet (datan tallennuksessa ja tarkastelussa)
e) koulun lähiympäristö, atk-luokka


3. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
Tarkastellaan liikenteen vaikutusta ympäristöön ja ihmiseen lähiympäristössä. Autenttinen ympäristö Heurekan lähiympäristössä.
Hyödynnetään Heurekan lähiympäristöstä koottua dataa
Koulun lähiympäristö tutkimuskohteena ja autenttisena oppimisympäristönä. Näkökulmana liikkuminen ja liikenne lähiympäristössä, vaikutukset viihtyvyyteen, terveyteen ja ympäristöön


4. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
Tietojen ja näkemysten raportoiminen muille ryhmille sekä Liikkeelle!-alustalle. Ihanteellisesti Heureka-vierailulla toteutettava oppimistehtävä on alku oppimisprosessille, joka jatkuu koulussa.
Lisätään oman ryhmän tulokset olemassa olevaan dataan, esim. graafisiin esityksiin. Kirjoitetaan wikiin lyhyitä analyysejä.
Data kootaan Liikkeelle!-alustalle. Oppilaat pitävät aikatilapäiväkirjaa ja osallistuvat blogikeskusteluun. Mahdollisesti oman oppimisprosessin raportointi wikissä.


5. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
Oppilas: aktiivinen toimija pienryhmässään ja ryhmien välisessä yhteistyössä
Pienryhmä: tuottaa tietoa yhteisen ongelman ratkaisemiseksi
Opas: tukee oppilaiden työskentelyä
Opettaja: seuraa toimintaa ja jatkaa työskentelyä luokan kanssa koulussa
Oppilas: aktiivinen työskentely omassa pienryhmässä
Pienryhmä: oman datan vertaaminen aiemmin kerättyyn dataan, vertailu ja tulkinta, esittäminen muille ryhmille
Opettaja: tutkimusasetelman antaminen, pienryhmien työskentelyn ohjaus
Oppilas: työskentely itsenäisesti, oman parin / pienryhmän kanssa sekä luokassa
Opettaja: Oppimisprosessin ohjaaja


6. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
Oppilas valitsee roolinsa pienryhmässään, esimerkiksi ideoija, organisoija, laiteasiantuntija, salapoliisi, jne.
Pienryhmä saa tehtävänannon oppaalta. Ryhmä suunnittelee etenemisensä ja tehtävän suorituksen sekä arvioi, mitä koottu tieto antaa koko luokan yhteisen tehtävän ratkaisulle.
Opas on tarinankertoja ja havainnoija, joka herättää oppilaiden mielenkiinnon ja motivaation ja tukee tehtävien suoritusta ja ongelmanratkaisua oppilaiden omaa aktiivisuutta tukevalla tavalla (ei liikaa, ei liian vähän!)
Opettaja on tarkkailija, joka antaa tilaa oppilaiden omalle työskentelylle ja osallistuu siihen myönteisellä, kannustavalla tavalla. Opettaja jatkaa oppimisprosessin ohjaajana Heureka-vierailun jälkeen.
Oppilas jatkaa työskentelyä omassa pienryhmässään. Pienryhmien tehtävänä on tutkia, millaisia tuloksia Liikkeelle!-alustalle on ennestään tallennettu muiden kouluryhmien toimesta. Oppilaat vertaavat tuloksia mm. graafisten esitysten avulla, ja pyrkivät löytämään selittäviä tekijöitä (esimerkiksi melun vaihtelu eri vuorokauden-/vuodenaikoina). Ryhmät esittelevät tulokset toisilleen.
Opettaja toimii moderaattorina, joka antaa tutkimus-/oppimistehtävän ja tarvittaessa ohjaa ryhmien työskentelyä. Nostaa esille näkökulmia, esimerkiksi miten tieto- ja viestintäteknologiaa sekä paikkatietoa käytetään tiedon hankinnassa ja analysoinnissa sekä ongelmien ratkaisussa.
Oppilas osallistuu projektin suunnitteluun eri vaihessa. Oppilas pitää aikatilapäiväkirjaa ja tuottaa osaltaan dataa yhteiseen projektiin. Oppilas osallistuu keskusteluun luokassa ja blogissa sekä kirjaa oppimisprosessin vaiheita oppimispäiväkirjaan wikissä.
Opettaja vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta: asettaa oppimistavoitteet, suunnittelee projektin niveltämisen osaksi opetussuunnitelmaa, sopii tarvittaessa yhteistyöstä muiden aineiden opettajien kanssa. Projektin aikana opettaja tukee oppilaiden työskentelyä, tarjoaa tietolähteitä ja varmistaa, että oppilailla on tarvittavat taustatiedot, suuntaa oppilaiden havainnointia ja tulkintaa omaa projektia ja lähiympäristöä laajempaan kontekstiin.


7. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
- Narratiivinen ja pelipedagoginen lähestymistapa herättävät oppilaan kiinnostuksen ja oppimismotivaation.
- Oppimistehtävä suunnitellaan alusta asti yhteistoiminnalliseksi: jokaisen pienryhmän panos tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi. Menetelmät tarjoavat erityyppisille oppijoille mahdollisuuden olla hyödyksi ryhmälleen ja osallistua ongelmanratkaisuun. Ongelmalähtöisyys ja tutkivan oppimisen lähestymistapa tukevat innovatiivisuutta ja luovuutta. Ongelmanratkaisussa käytettävät erityyppiset menetelmät mallintavat oppilaille poikkitieteellisen yhteistyön ja jaetun asiantuntemuksen toimintamallia.
- Koottu data kootaan Liikkeelle!-alustalle, jolloin reflektointia voidaan jatkaa koulussa.
- Yhdistämällä Liikkeelle!-alustalla eri koulujen keräämää dataa oppimista voidaan laajentaa ja syventää Heureka-vierailun jälkeen.
- Tavoitteena on perehtyä syvällisemmin ympäristötutkimukseen, liikenteen ympäristö- ja terveysvaikutusten arviointiin sekä paikkatietoon. Haasteena motivaation ylläpito, kun itse mysteeri (ongelma) on ratkaistu Heureka-vierailulla! Tutkimusongelma täytyy muotoilla kiinnostavalla tavalla myös tässä työskentelyvaiheessa.
- Omaa ja ryhmän yhteistä tiedonrakentelua tukee Liikkeelle!-alustan käyttö: oppilaat voivat käyttää aineistoa ja työkaluja itsenäisesti, eivätkä ole riippuvaisia esimerkiksi opettajan "takana" olevasta tiedosta kysymyksen ratkaisussa. Kysymyksenasettelun tulee olla varsin avoin ja kuitenkin selkeästi määritelty, jotta se tukee itsenäistä tiedonrakentelua.
- Motivaatio voi olla joillakin oppilailla jo valmiina, osalla se voi syntyä helposti projektin kohteen kautta (oma lähiympäristö, oma toiminta ja siihen vaikuttavat reunaehdot ja muut tekijät), osalla motivaatio voi syntyä yhteistoiminnallisesta, vapaamuotoisesta työskentelytavasta tai käytettävistä menetelmistä ja laitteista.
- Intentionaalista oppimista tukee havainnoinnin suuntaaminen oman lähiympäristön ilmiöiden kautta laajempaan kontekstiin, sekä oppimispäiväkirjan pitäminen
- Projekti perustuu oppilaiden kokoamalle tiedolle ja sen käsittelylle, ja siten tiedonrakentelu ja reflektiivisyys ovat olennainen osa projektia.
- Oppilaat asettavat itse ongelmia omien havaintojensa pohjalta, ja lähtevät etsimään tosiasiallisiin tilanteisiin selitystä ja ratkaisuja.
- Pyritään dialogiin sekä ryhmän sisällä, oppilaiden ja opettajan välillä sekä oppilaiden ja yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden välillä.


...