Skenaarioiden analysointikehikkosmily.gif
skenaario1
skenaario1
skenaario1
skenaario1
skenaario1
1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
Tiedon soveltaminen.
Oman kulttuuri-identiteetin vahvistaminen.
2. Tuettu oppimismenetelmä?
Opettajajohtoinen ja yhteistoiminnallinen opiskelu.
Opitun näkyväksi tekeminen.
3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
d) tila
a) etäopetuksen havaintoaineisto, autenttinen audiomateriaali
b) etäopetusympäristö (videoneuvotteluohjelmisto), pikaviestintä- ja ryhmätyökalut (mese, blogi, wiki),
www-sivut, verkko-oppimisalusta
c) näkeminen, kuuleminen, vuorovaikutus opettajan ja opiskelutovereiden kanssa, kirjoittaminen
d) opiskelijalla tietokone, jossa web-kamera ja headset
e) koti tai muu paikka, jossa on käytettävissä em. välineet
4. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
Intensiivinen, pääosin henkilökohtainen vuorovaikutus opettajaan ja materiaaliin.
Rakennetaan tietoa välillä yhteistoiminnallisesti.
5. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
Ryhmätyön tuotos ja yksilöllinen soveltamistehtävä.
6. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
Opettaja opettaa perusasian ja ohjeistaa oppimisprosessiin.
Opiskelija osallistuu tunnille, kuuntelee opetusta ja sitoutuu ryhmätyön tekemiseen ja tekee kotitehtävät.
Tekninen tukihenkilö auttaa teknisissä/ohjelmaongelmissa.
Rehtori tekee työjärjestyksen (tunti oppilailla samaan aikaan).
7. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
Katso edellinen vastaus.
8. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
- opettajan tarinallinen (narratiivinen) aloitus, autenttisen materiaalin käyttö
- työmäärä oikeassa suhteessa opittavaan asiaan/kurssin laajuuteen
- ohjeistaminen tehtäviin ja verkossa toimimiseen
- oma tiedonrakentelu tapahtuu oppimisalustalla / yhteinen tiedonrakentelu opettajan ohjaamana ryhmätyöalustalla
- pienessä ryhmässä mahdollista tarkentaa keskustelun ja chatin avulla opeteltavaa asiaa
- ryhmä- ja yksilötehtävän ohjeistus ja palaute
- videoneuvottelussa kaikki opiskelijat näkyvillä ruudussa
- kiinnitetään huomiota videoneuvottelun auditiivisen vuorovaikutuksen laatuun, ryhmätyöalustalla tekstimuotoinen vuorovaikutus
- opettajan esittämän linkin hyödyntäminen
...