smily.gifsmily.gifsmily.gif

Aihekokonaisuuksien oppipajat


Erilaiset oppijat – yhteinen koulu
Loppuraportti: Ekapeli lukemisen oppimisen tukena
http://www.edu.fi/julkaisut/liite_1_ekapeli.pdf

1. Kehittämisen tavoitteet projektissa
Tavoitteena oli löytää keinoja, joiden avulla voidaan vähentää alisuo-
riutumista ja edistää sellaisia käytänteitä, että kaikki oppilaat ja opis-
kelijat voivat käyttää mahdollisimman hyvin omia oppimisen edellytyk-
siään.
2. Kehittämisen lähtökohdat, tarveanalyysi. Miksi projekti oli tärkeä toteuttaa
ja mielekäs?
Lähtökohtana on ollut kehittää oppilaiden erot huomioon ottavaa pedagogiikkaa
ja erilaisia oppijoita suosivaa oppimisympäristöä ja opettajien yhteistyötä. Tavoitteena oli oppimisvalmiuksien vahvistaminen, oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja vaikeuksiin puuttuminen.
3. Miten projektin työsuunnitelma etenee, millaisia vaiheita projektissa oli?
Oliko se aikataulutettu ja oliko eri vaiheiden riippuvuussuhteet määritelty?
Projekti eteni syyskuulta 2005 joulukuulle 2006.
Ekapeli on tietokoneella pelattava verkkopohjainen oppimispeli, joka harjoittaa
lukutaidon perusteita. Pelissä harjoitellaan etenkin kirjainten ja niitä vastaavien äänteiden oppimista. Käytännössä pelaaminen tapahtuu niin, että kirjaimia ”tippuu” kuvaruudun ylälaidasta alaspäin ja pelaaja klikkaa hiirellä kuulemaansa äännettä vastaavaa kirjainta. Lisäksi pelissä voi samaan tapaan harjoitella myös tavuja ja kaksitavuisia sanoja.
4. Mitkä olivat projektin välituotokset ja lopputuotokset ?
Erilaiset oppijat pelasivat pelin alkuperäistä versiota, jossa on viisi tasoa. Peli sopeutuu lapsen osaamiseen ja pitää vaativuustason sopivana. Pelistä saadut kokemukset ovat lupaavia.
Koska peli oli ohjauskuntien opettajille uusi, koulutusta tarvitaan alentamaan
pelin käyttöönottokynnystä. Kyselyistä, sekä pelin käyttäjien että huoltajien, on suurta hyötyä pelin kehittämiseen. Tietoverkkovälitteisiä tunnistamismenetelmiä ja tukipalveluja on tavoitteena kehittää jatkossa lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksien tunnistamiseen.
5. Projektiorganisaatio

Ohjaajana ja asiantuntijana toimi KM, puheterapeutti ja erityisopettaja Ritva

Ketonen Niilo Mäki Instituutista.

Arviolta hankkeessa oli mukana 45-50 opettajaa, joilla oli ohjattavanaan noin
200 lasta.
6. Vakiintuivatko projektin tuotokset käytäntöön osaksi eri tahojen normaalia
toimintaa ? ” Mitä projektista jäi käteen ja muiden hyödynnettäväksi ?”

Ohjaushanke osoitti, että verkkovälitteisen oppimispelin käyttöä voi ohjata

keskitetysti. Jatkokoulutuksen jälkeen kynnys ottaa peli käyttöön on alentunut.
Projektista jäi käteen toimiva verkkopeli, jota kehitetään jatkuvasti.
7. Miten olisit perustellut projektin rahoittamista, jos olisit rahoittajatason
edustaja ?
Monet tutkimukset osoittavat, että varhainen puuttuminen lisää osallisuutta.
Oppilaille on annettava kaikki mahdollinen tuki opinpolun ensi metreillä.
Jokainen sijoitettu euro tulee varmasta takaisin.
Erilaiset oppijat-yhteinen koulu-hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 10 kuntaa eri puolelta Suomea.


Asiantuntijuus ja osaaminen projektissa / tiedonhallinta:

1. Millaisia asiantuntijoita projektissa toimi ? Mikä oli projektin henkilöstön
osaamisprofiili ?

Neuropsykologian professori Heikki Lyytinen ja työryhmä Jyväskylän yliopiston

Psykologian laitokselta. Lisäksi huippututkimusyksikkö Suomen Akatemiasta
sekä suuri joukko innokkaita opettajia.
2. Mitä muita resursseja projektissa hyödynnettiin ?
Asiantuntijoiden ja ohjaavien opettajien lisäksi projektissa ohjattiin voimavaroja tiedotukseen, ohjaukseen ja neuvontaan sekä pelaajille että huoltajille.

Peliin liittyviin teknisiin kysymyksiin vastasi psykologian laitoksen koordinaattori

ja sisältökysymyksiin Ekapeli-hankkeen ohjaaja.
3. Miten projektissa kehittämistyön pohjalta saatua tietoa hyödynnettiin ja
miten se dokumentoitiin ?
Ekapelistä saadut kokemukset ovat varsin lupaavia. Kahdessa kokeilussa pelattiin 6-7-vuotiaiden lasten kanssa, jotka eivät osanneet lukea. Pelaajat oppivat lukemaan nopeammin verrattuna lapsiin, jotka eivät pelanneet peliä. Mitä suurempia kielellisiä ongelmia lapsella oli, sitä enemmän hän tarvitsi peliaikaa.
Huhtikuun lopulla 2007 Ekapeliä pelaavia tai pelanneita lapsia oli palvelimella noin 2000.
4. Miten tiedonkulku ja yhteisöllinen työskentely oli projektissa järjestetty ?
Ohjauskokeiluun osallistuvilla oli mahdollisuus lähettää sähköpostia ohjaajalle,
myös soittoaika oli tarjolla.
5. Esittele keskeinen projektissa tuotettu tieto
Ekapelin kehittely jatkuu Niilo Mäki Instituutissa ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöhankkeessa LukiMatissa. Keskeisenä on LukiMatin tietopalvelu, jonka kautta oppimisvaikeuksista kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä perehtymään ajantasaiseen tietoon matematiikan ja lukemisen oppimisvaikeuksista. Arviointi- ja harjoittelumenetelmien kehittäminen liittyy hankkeeseen. Ekapelistä kehitetään uutta versiota, sekä mahdollisesti luodaan myös muunlaisia lisäharjoitteita lukemaanoppimisen tueksi.
6. Miten projektista tiedotettiin ? Miten tuotoksia levitettiin projektin aikana
ja projektin jälkeen ?

Toiminta alkoi yhdysopettajien tapaamisella Opetushallituksessa. Yhdysopettajat

veivät tietoa omiin kuntiinsa. Muita tapaamisia järjestettiin vuosien 2005-2006
aikana hankkeeseen osallistuville. Pelaajaksi ilmoittauduttiin lomakkeella
osoitteessa http//www.cc.jyu.fi/oppeli .
Peliin liittyviin kysymyksiin, sekä pelin käyttäjille että vanhemmille , vastattiin
hankkeen aikana sähköisesti. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan kattavasti.

Peilaaminen omaan kehittämishankkeeseen:

1. Miten suhteuttaisit oman kehittämishankkeen benchmarkkauksen kohteena
olevaan projektiin ?

Aihekokonaisuuksien oppipajat-kehittämishankkeemme pyrkii opetustapahtu-

man selkeyttämiseen, oppilaan opiskelumotivaation kohoamiseen, aivan kuten
Erilaiset oppijat – yhteinen koulu- hankekin.
2. Mitä asioita tästä projektista ja sen etenemisestä voisit hyödyntää omassa
kehittämishankkeessa ja sen eteenpäinviemisessä ?
Hankkeen etenemistä on seurattava tarkasti . Dokumentoinnin on oltava kattavaa ja ohjausryhmän on kriittisesti tarkasteltava hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja yksi ohjausryhmän jäsen on vapautettu omasta työstään ja hän suunnittelee ensi lukuvuoden ohjelmaa. Tarkoituksenamme on kokeilla hyvinkin erilaisia, meidän koulussamme uudenlaisia, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä. Yhteistyö opettajien kesken on tärkeää, siihen pitää kiinnittää huomiota ja antaa aikaa.
Suunnitelmissamme on järjestää yhteisiä suunnittelupäiviä jaksojen alkajaisiksi. Oppilaat esim. työskentelisivät noina päivinä koulun ulkopuolella ohjatusti.
Erilaiset oppijat-yhteinen koulu-hanke on periaatteessa samankaltainen oman hankkeemme kanssa; pienistä osista koostuu kokonaisuus. Ekapeli vastaa omassa
hankkeessamme pientä osaa. Mikä se osa on, on vielä tässä vaiheessa vaikea sanoa.