Johdatus oppimisympäristöajatteluun
 • Mikä on oppimisympäristö?
 • Oppimisympäristön määrittely
 • Erilaisia oppimisympäristöjä
 • Eri näkökulmat oppimisympäristöihin
 • Mistä eri tekijöistä oppimisympäristö muodostuu?
Oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtia
 • Oppijakeskeinen suunnittelu
 • Millaista kasvua ja kehitystä oppimisympäristöllä on tarkoitus tukea?
 • Millaisia osaamisen kehittämisprosesseja oppimisympäristöllä halutaan mahdollistaa?
 • Suunnittelussa huomioitavat näkökulmat
Oppimisympäristön kehittäminen ja suunnittelumenetelmät
 • Instructional design -viitekehikkona
 • Suunnitteluprosessi karkeasti
 • Eri tekijöiden (agenttien) identifiointi oppimisympäristössä
 • Eri toimijat ja roolit oppimisympäristössä
 • Tarvittavat taustateoriat ja tutkimus kehittämisen lähtökohtana
Suunnittelutyökalut
 • Oppimiskäsitykset lähtökohtana
 • Oppijakeskeinen suunnittelu
 • Skenaario-pohjainen suunnittelu
 • Holistinen suunnittelu
 • Kontekstuaalinen suunnittelu
 • Oppimisprosessipohjainen / tavoitepohjainen suunnittelu
 • Palvelu/työkalu-pohjainen suunnittelu
Avoin oppimisympäristö
 • Määritelmä
 • Avoin oppimisympäristö suunnittelukehikkona
 • Miksi avoin oppimisympäristö on tavoitteena?
 • Informaali ja formaali oppimisympäristö
Erilaiset oppimisympäristöt
 • Sosiaalinen oppimisympäristö
 • Fyysinen oppimisympäristö
 • Virtuaalinen oppimisympäristö
 • Autenttinen oppimisympäristö
 • Tutkiva / keksivä oppimisympäristö
 • Tiedekeskus oppimisympäristönä
 • Oppimiskeskus-ajattelu
 • Simulaatiot
Pedagogis-didaktinen näkökulma
 • Miten ympäristö edistää oppimista?
 • Mitä oppimisen työkaluja ympäristö tarjoaa oppijalle?
 • Mitä muita työkaluja ympäristö tarjoaa?
 • Oppimisen ohjaus eri oppimisympäristöissä?
 • Oppimiskäsitys ja menetelmät?
 • Vertaisoppiminen
Oppimisympäristöjen evaluointi
 • "Mikä on hyvä oppimisympäristö minkäkin asian oppimiseen?"
 • Millainen ympäristö edistää oppimista?
 • Miten ympäristö edistää oppimista?
 • Mikä on ympäristön lisäarvo?
 • Mitä sellaista oppimista ympäristö tuo, joka ei olisi muussa ympäristössä mahdollista?
 • Evaluoinnin menetelmät
 • Evaluointikriteerit
Oppimisympäristöjen mallinnus
 • Mistä eri tekijöistä oppimisympäristön mallinnus muodostuu?
 • Oppimisen ja oppija prosessien mallinnus
 • Opetuksen ja ohjauksen mallinnus
 • Agenttien mallinnus
 • Resurssien mallinnus
 • Yhteyksien mallinnus
 • Kontekstuaalisesta suunnitellusta monistettavaan malliin
 • Minkälaisten asioiden ja aiheiden oppimiseen oppimisympärsitö soveltuu?
Oppimisympäristön toteutuksen kuvaus
 • Mitä asioita oppimisympäristöstä tulee kuvata?
 • Kenelle kuvaus tehdään?
 • Mitä tekniikkaa kuvauksessa käytetään?
 • Prosessien kuvaus?
Oppimisympäristön testaus ja pilotointi oppijoiden kanssa
 • Kehitetyn oppimisympäristön ja se eri elementtien vieminen oppija-tasolle
 • Oppimisympäristön testaus käytännössä ja kehittämiskohteiden identifiointi
 • Oppimisympäristön pilotoinnin havainnointi ja tiedon kokoaminen
 • Mitä kehittämistyöllä on saavutettu?
Kehitettyjen käytänteiden ja mallien jakaminen
 • Millä edellytyksillä oppimisympäristö on replikoitavissa muissa oppilaitoksissa?
 • Millä edellytyksillä oppimisympäristö on replikoitavissa muissa oppiaineissa/aiheissa?
 • Millaista muutosta vaaditaan:
  • opettajan ajattelussa
  • opetus- ja oppimiskulttuurissa
  • koulun opetusta tukevissa rakenteissa
  • ympäristössä (ympäristön toimijoissa, esim. paikallinen näkökulma tai työelämänäkökulma)
  • muissa tekijöissä?
 • Konsepti / formaatti?


(c) Pasi Silander 2008