skenaario1
Matti
skenaario1
skenaario1
skenaario1
skenaario1
1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
yhteistyökyky, vertaisoppiminen
sosiaalinen ja fyysinen työympärisö
2. Tuettu oppimismenetelmä?
Yhteistoiminnallisuus, yksilöllinen tuki ja turva sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö
Toiminnalliset työtavat
Tutkiva oppiminen, lähiympäristö
Pelit ja leikit
Draaman keinot
Vertaisopettaminen
3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
e) tila
a) jaettu asiantuntijuus, moniammatillisuus ophr
b) ophr, oppimateriaalit ja -välineet, oppimismenetelmät
c)portfolio(oppimistuotokset), vertaisoppiminen, ryhmä- ja parityöskentely, sosiaalistavat leikit/pelit, draama
d) musiikkivälineistö, audiolaitteet, liikuntavälineistö
e)luokkatila, piha, jokiranta,niitty,lähimetsä, vierailut
3. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
esi- ja alkuopetus
4. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
portfolio
5. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
Oppilas:
Opettaja 1:
Opettaja 2:
Ophr:
Vanhemmat:
6. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
Oppilas:
Opettaja 1:
Opettaja 2:
Ophr:
Vanhemmat
7. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki

..