analysointikehikko

skenaario1
OPPIJA 1
skenaario2
OPPIJA 2
skenaario3
OPPIJA 3


1. "Tavoitteiden taso" ja millaisia kehittymisprosesseja oppimisympäristö oppijalle mahdollistaa ja tukee?
evaluointi
analysointi
mahdollisesti evaluointi
analysointi
synteesi


2. Tuettu oppimismenetelmä?
tutkiva oppiminen
tutkiva oppiminen
tutkiva oppiminen


3. Resurssit?
a) tietolähteet
b) työkalut
c) kognitiiviset työkalut (ajattelun työkalut)
d) tietokoneet / muut laitteet
e) tila
a) havainnot, netti,kirjaston arkistot,haastattelut
b)blogit
c)ryhmä-äly, vaikutusketjut
d)tietokone, pönttökamera,puhelin,gps
e)koulun ympäristö, kirjasto, koulu, mediateekki
a)kaavat, historialliset kartat, havainnot, valokuvat
b)
c)kausaalisuus,
vaikuttavuuden arviointi
dkarttatietojärjestel-mä,tietokone,gps
e)kaavoitusyksikkö,koulu, mediateekki
a)netti, kirjallisuus,havainnot, asiantuntijaluento
b)blogi
c)päättely
d)lepakkodetektori,
mp3,tietokone,kamera,gps
e)keskusta, Humaljärvi,koulu, mediateekki


3. Oppimisympäristön tarjoama konteksti / ilmiö? (+oppimistilanteen ja prosessin yleinen hahmottelu)
lintujen pesiminen ja kaupunki elinympäristönä
kirkonkylän rakentaminen
kaupunkimainen rakentaminen
lepakkojen esiintyminen,uhanalaisuus, kaupunki elinympäristönä


4. Osaamisen ja oppimisprosessin dokumentoiminen, näkyväksi tuleminen?
blogiin kirjaaminen, tutkielman teko koulun kotisivuille, tieto paikallislehteen, materiaalin tuotto vitriiniin, osallistuminen BSP:n oppaan tekoon
tutkimuksen teko, julkaisu kotisivuilla ja paikallislehdessä, vitriiniin materiaalia, BSP:n oppaaseen kommentointi
blogiin kirjaaminen, tutkielman teko koulun kotisivuille, paikallislehti, tiedot lepakkoasiantuntijoille Suomessa, materiaalia vitriiniin


5. Toimijat ja toimijoiden roolit ? (+sitouttaminen)
Oppija (tutkija), ATK-suunnittelija (pöntönasentaja), informaatikko(tiedon saanti), ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja(havainnot, motivaatio), koulukaverit(vertaistuki), kunnan arkkitehti(asiantuntijuus), Hatikan havainnoijat (tiedonsaanti),opettaja(sitouttaminen)
Oppija(tutkija), ATK-suunnittelija (karttojen käsittely), kaavoitusarkkitehti(asiantuntijuus),keskustan rakentamisen projektipäällikkö(asiantuntijuus), opettaja(sitouttaminen),isä (vahvistaminen)
oppija(tutkija), ATK-suunnittelija(detektorin käyttö), lepakkomies(luento, koulutus), informaatikko(tiedon saanti), ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja (motivaatio), opettaja (sitouttaminen), Hatikan havainnoijat(tiedon vaihto)


6. Prosessien määrittely (jokaiselle toimijalle jne.)
oppija:havainnoinnista evaluointiin,
ATK-sunnittelija:tiedon keruu pönttäkameroista, kameroiden tilaus, asentaminen, tekniikan seuraaminen,
informatikko:asiaan tutustuminen,tiedon etsiminen,
ymp.yhd.pj:tiedon jakaminen, vahvistaminen, koulukaverit:vahvistaminen,
muut havainnoijat:tiedon jakaminen, opettaja:vahvistaminen
oppija:karttahavainnoista evaluointiin, ATK-suunnittelija:karttojen käsittely arkkitehti:tiedon jakaminen, projketipäällikkö:tiedon havainnollistaminen maastossa, muut toimijat:tiedon jakaminen, opettaja:vahvistaminen
isä: vertaistuen antaminen
oppija: havainnoista synteesiin,
ATK-suunnittelija:detektorin hankinta ja käyttäkuntoon saattaminen
lepakkomies: havintojen teon opettaminen ja analysointi
informaatikko: asiaan tutustuminen, tiedon etsiminen
ymp.yhd.pj: tiedon jakaminen
muut havainnoijat: tiedon jakaminen
opettaja: jatkuva seuranta


7. Oppimisen ohjauksen kohteet (ohjaus laajana käsitteenä)
-motivaation / intressin synnyttäminen ja ylläpito
-intentionaalisen (tavoitteellisen ja tietoisen) oppimisen tuki
-oppijan havainnoinnin ohjaaminen
-oppijan oman / yhteisen tiedonrakentelun tuki
-reflektiivisyyden edistäminen / tuki
-ongelmanratkaisuprosessin tuki
-hajautetun (fyysinen + sosiaalinen) kognition tuki
-yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen, dialogin tuki
-innovatiivisuuden ja luovuuden tuki
Intressi on ollut kurssivalinnan pohjalla. Oppijalle on kerrottu etukäteen tulevasta kurssista ja hän on saanut seurata kameroiden asettamista. Kuva on näkyvillä käytävän infotaululla. Sisääntuloaulan vitriini on otettu hankkeen käyttöön ja siihen onlaitettu hankkeesn posteri, kuvia oppimisympäristöistä ja muuta kertyvää aineistoa. Kurssin alussa opettaja esitteli tutkimustöiden taustalla olevan ajatusmallin, joka on pysyvästi esillä vitriinissä. Opettaja ja muut asiantuntijat antavat intentionaalista tukea ja he myös ohjaavat havainnointia. Oppija hakee tukea havainnoilleen ja päätelmilleen asiantuntijoilta. Ohjaaja reflektoi oppijan kirjaamia havaintoja ja päätelmiä oppituntien aikana ja sähköpostin avulla ja koko kurssia reflektoidaan lomakkeella kurssin alussa ja lopussa. Oppija voi tehdä havaintoja myös itse valitsemanaan aikana ja ohjaus hoituu myös oppituntien ulkopuolella. Oppijan innovatiivisuutta ja luovuutta tuetaan mm. niin, että oppija suunnittelee havaintolomakkeen ja reitin itse.
Intressi on ollut kurssivalinnan pohjana. Oppijalle on kerrottu etukäteen tulevasta kurssista. Vitriini on antanut lisäinformaatiota. Kurssin alussa opettaja esitteli ajatusmallin kaupungistumisen merkityksestä, mikä on erikoisesti tämän ryhmän päättelyn kohteena. Oppija on runsaasti yhteydessä asiantuntijoihin, opettaja reflektoi näitä tietoja kuten edelliselläkin oppijalla. Innovatiivisuutta ja luovuutta tuetaan sillä, että oppija suunnittelee tutkimuksensa kulun itsenäisesti.
Intressi on ollut varsin pinnallinen ja motivaatio heikonlainen. Motivaatiota ovat tukeneet tietoisuus käytettävistä olevista, uusista laitteista, joilla on mahdollista saada luotettavaa tietoa. Etukäteen annettu informaatio on vaikuttanut heikonlaisesti ja tutkimuksen alussa kerrrottu tieteellinen toimintatapa ja sen korostaminen auttavat oppijaa motivoitumaan.Opettaja reflektoi alussa hyvin runsaasti oppijan kansssa, jotta epävarmuuden sietokyky lisääntyy ja oppija tajuaa pientenkin havaintojen merkityksen. Ulkopuolelta tilattu asiantuntija tukee oppijan käsitystä asian merkityksestä. Lepakkoasian saama yleinen mielenkiinto eksoottisuutensa vuoksi muuttaa oppija käsitystä ympäristöasioiden merkityksestä. Innovatiivisuutta tuetaan kehoittamalla oppijaa suunnittelemaan mahdollista lisä- ja seurantatutkimusta.


.