Oppimisympäristön kehittämisen ensiaskeleet smily.gif


1. Oppimiskäsitys oppimisympäristön taustalla?
Konstruktivistinen ja sosiokulttuurinen
a. Tietokäsitys?
Hankkeen taustalla ovat sekä konstruktivistinen, että sosiokulttuurinen oppimiskäsitys. Oppilas liittää uuden opitun tiedon aiemmin oppimaansa niin, että yhteisöllisen tiedon muodostuminen ja kulttuurin merkitys korostuvat (esim. islam). Oppimista ohjaa vahvasti aikaisempi tietämys (koulutausta, kielitaito) ja oppiakseen uutta oppilaan pitää koko ajan itse prosessoida tietoa.
b. Ihmiskäsitys?
Psykofyysiseltä kannalta oppija on kokonaisuus, jonka elämään ja toimintaan liittyvät arkipäivän kokemukset.
Kultturiselta kannalta oppija on aktiivinen toimija, joka elää ympäristössään niin, että se muokkaa häntä ja muokkaa sitä.
Humanistiselta kannalta korostetaan voimakkaasti oppijan kunnioittamista.
Kognitiiviselta kannalta korostuvat havaitseminen, ajattelu, oppiminen, kieli ja muisti.
2. Opettajakeskeinen vai oppijakeskeinen lähestymistapa? Miten ilmenee?
Hankkeessa oppilaat ovat mukana aktiivisina toimijoina, mutta mitä pienemmistä/heikommista oppilaista on kyse, niin sitä enemmän tarvitaan opettajaa. Opettaja soveltaa opetuksessaan kansallisia ja kunnallisia opetussuunnitelman tavoitteita ja arviointia (esim. oma äidinkieli). Opettajan tieto, opetustaito, kokemus ja käsitys oppimisesta ovat taustalla. Varsinkin maahanmuuttajataustaisilla opettajilla em. asiat vaihtelevat paljon. Oppilaat osallistuvat ikä- ja kykytasonsa mukaisesti myös sisältöjen tuottamiseen ja tekevät näin ollen oppimisesta henkilökohtaisempaa. Oppijat tuovat mukanaan aikaisemmat tietonsa ja kokemuksensa ja kaikessa opetuksessa/oppimisessa on mukana myös kulttuurien välinen oppiminen.
3. Millaisia menetelmiä oppimisympäristö tukee?
Oppimisympäristö tukee soveltuvin osin oppijakeskeisiä opetus- ja oppimismenetelmiä. Ympäristössä korostuvat TVT-taidot, tietotekninen osaaminen korostuu ainakin joiltain osin. Oppijoiden tasot ja oppiaine (reaali, kielet) huomioon ottaen käytetään myös yhteistoiminnallisuutta (pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä projektityöskentelyä). Oppilaat voivat pitää myös oppimispäiväkirjaa (live@edu).
4. Millaista oppimista oppimisympäristö tukee?
Oppimisympäristö korostaa oppijan oman tavoite- ja taitotason asettamista, oman ajattelun kehittämistä, itseohjautuvuutta ja jaetun ymmärryksen muodostamista. Yhteisöllinen oppiminen korostuu erilaisten etäopetustekniikoiden myötä. Teknologiapainotteinen ympäristö asettaa uusia haasteita ja tarjoaa uusia ratkaisuja. Uudenlaisen oppimiskulttuurin luomiseen haastaminen ja erityisosaamisen hyödyntäminen voivat edistää esim. perinteisessä koululuokassa heikon oppilaan oppimista ja tarjota hänelle onnistumisen kokemuksia. Tässä oppimisympäristössä hyödynnetään aikaisempaa, muuallakin kuin koulumaailmassa hankittua osaamista.
a. Millaisten ajattelutaitojen kehittymistä oppimisympäristö tukee?
Oppimisympäristö tukee sellaisia ajattelutaitoja, jotka perustuvat eilisen tietoon, kasvavat tänään ja huomenna kehittyvät edelleen!
5. Mitä resursseja (ks. kalvot) oppimisympäristö oppijalle tarjoaa?
Oppimisympäristö tarjoaa oppijalle verkon yli tapahtuvaa oppimista. Opettaja voi olla reaaliaikaisesti läsnä tai oppimateriaalia voidaan tallentaa verkkoon myöhempää käyttöä varten. Perinteisessä video-opetuksessa toimitaan reaaliaikaisessa opetustilanteessa, point to point- tai monipisteisesti. Oppijalla on mahdollisuus tutustua uusiin "luokkakavereihin" ja vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja tietoa. Oppijoiden fyysinen etäisyys toisistaan voi olla vaikka satoja kilometrejä. Tämä on lähinnä liveopetusta.
Ns. suljetuissa video-opetusmalleissa oppijalla on käytössään ääni, kuva ja teksti ja opiskelu tapahtuu enimmäkseen yksilöllisesti oman koneen ääressä. Tällöin oppija ei ole paikasta riippuvainen, kunhan hänellä on käytössään tietokone. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia etävaihtoehtoja ja niissä olevia blogeja, ryhmätyömalleja, parityöskentelyä jne.
6. Tietokäsitys: Konkreettisesti tiedon saatavuus, käyttö, soveltaminen, muokkaaminen ja uuden tiedon tuottaminen?
Tietoa saadaan sekä opettajalta, että eri lähteistä (oppikirjat, internet, oma kulttuuri -> vanhemmat, sukulaiset, kolmas sektori eli yhdistykset)

MITÄ TÄMÄ KOHTA TARKOITTAA???
7. Oppimisympäristön eri toimijat ja toimijoiden roolit?
Oppimisympäristössä toimivat suomalaiset opettajat, etniset opettajat, suomalaiset avustajat, etniset avustajat, oppilaat, yhdistystoimijat, eri kirkkokuntien edustajat, kirjasto- ja nuorisotoimen edustajat sekä suunnittelijat ja teknisen puolen edustajat.
Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksen (päävastuu) ja avustajat auttavat ja valvovat oppijoita. Maahanmuuttajayhdistykset tuovat oppitunneille omaa osaamistaan, samoin kuin kirkot. Kirjasto- ja nuorisotoimi jakavat niin ikään materiaalia/erityisosaamistaan ja suunnittelijat ja tekniset asiantuntijat kouluttavat ja auttavat eri etämallien käyttöön otossa ja mahdollisissa ongelmissa.
8. Oppimisen ohjaus oppimisympäristössä?
Koska kyseessä on osin virtuaalimaailmassa/etänä tapahtuva oppiminen, niin ohjaus tapahtuu myös pääosin etäältä. Perusopetuksessa aloitetaan opetus kuitenkin aina pääsääntöisesti live-tapaamisilla, jolloin opettaja "todentuu" oppijoille. Opetusmallit ovat myös opettajille uusia eli myös he tarvitsevat ohjausta. Tämä hoidetaan vieriohjauksena. Samoin oppijat ohjataan alkuun kädestä pitäen. Ohjauksen määrään ja tapaan vaikuttavat paljon oppilaiden ikä, kielitaito ja tietotekniset taidot.
9. Autenttisuus? (ks. kalvot) Oppijan autenttiset aktiviteetit?
Osallistuminen virtuaaliopetukseen mahdollistaa samalla osallistumisen tietoyhteiskunnan rakentamiseen. Uudessa oppimistavassa oppija sitoutuu opiskeluun ja on mukana jakamassa asiantuntijuutta. Tällöin syntyy tunne siitä, että todella oppii eli kyseessä on autenttinen oppimiskokemus.
10. Avoin vai suljettu oppimisympäristö? Miten näkyy?
Kyseessä on sekä avoin, että suljettu oppimisympäristö. Toisaalta toimitaan avoimessa ympäristössä, hyödynnetään esim. www-sivuja (ääntä, videota, kuvia, karttoja) ja toimitaan avoimessa ryhmässä (pääsy kaikilla oppijoilla paikasta riippumatta).
Toisaalta taas käytetään suljettuja ympäristöjä (Moodle, Live@edu), joihin tarvitaan tunnukset ja salasanat. Niissä työskennellään myös vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mutta niin, että osallistujat rajataan...................................................................................................................